Thermomix – Gwarancja i rękojmia

Thermomix – Gwarancja i rękojmia

Gwarancja i rękojmia na Thermomix – warunki producenta

W związku z docierającymi do Spółki informacjami o możliwości nabycia urządzenia Thermomix® za pośrednictwem stron internetowych, platform sprzedażowych lub portali społecznościowych informujemy, że urządzenie Thermomix® jest sprzedawane wyłącznie podczas prezentacji przez upoważnionych do tego przedstawicieli handlowych Vorwerk Polska Sp. z o.o. Sp.k

Zamów prezentację Thermomix -> kliknij tutaj

RĘKOJMIA

Sprzedaż urządzenia Thermomix ® innymi kanałami niż sprzedaż bezpośrednia nie jest prowadzona przez Vorwerk Polska Sp. z o.o. Sp.k. W przypadku nabycia urządzenia od innego podmiotu niż Vorwerk Polska Sp. z o.o. Sp.k., w tym za pośrednictwem platform sprzedażowych lub portali społecznościowych Vorwerk Polska Sp. z o.o. Sp.k. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE LUB PRAWNE RZECZY SPRZEDANEJ

źródło: Thermomix Polska

GWARANCJA
Naprawy urządzenia Thermomix® TM6 oraz Thermomix Friend® mogą dokonywać wyłącznie punkty obsługi klienta Vorwerk lub autoryzowane serwisy Vorwerk.
Należy używać wyłącznie części dołączonych do urządzenia Thermomix® TM6 lub Thermomix Friend® lub oryginalnych części zamiennych Vorwerk Thermomix®.
Zabronione jest stosowanie w urządzeniu Thermomix® TM6 lub Thermomix Friend® części lub podzespołów, które nie zostały przez Vorwerk Thermomix® udostępnione do urządzenia Thermomix® TM6 lub Thermomix Friend®. W przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona.
GWARANCJA NA URZĄDZENIE THERMOMIX® TM6 oraz Thermomix Friend®
Numer indywidualny urządzenia Thermomix® TM6 oraz lub Thermomix Friend® znajduje się na spodzie urządzenia.
Sprzedający Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. we Wrocławiu (dalej: Vorwerk Polska) udziela gwarancji na urządzenie Thermomix®
TM6 oraz urządzenie Thermomix Friend®, zakupione od Vorwerk Polska.
Gwarancja zostaje udzielona na urządzenie Thermomix® TM6 oraz Thermomix Friend® na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym.
Vorwerk Polska udziela gwarancji na okres 24 miesięcy (2 lata) od dnia zawarcia umowy sprzedaży danego urządzenia, a w przypadku wykorzystania wyrobu do
celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub zakupionych w ramach prowadzonej działalności, na okres 12 miesięcy (1 rok). Ujawnione w tym
okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis gwarancyjny Vorwerk Polska według poniżej podanych zasad:

 1. Uprawniony z tytułu gwarancji zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu urządzenia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji, wyłącznie w sytuacji
  dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.
 2. Uprawniony traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomił Vorwerk Polska o wadzie w terminie 30 dni od jej ujawnienia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie. Zawiadomienie o wadzie dla swojej skuteczności musi zostać dokonane za
  pośrednictwem formularza zgłoszenia serwisowego dostępnego na stronie internetowej Vorwerk Polska (www.thermomix.pl).
 3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi wady rzeczy sprzedanej.
 4. Każde urządzenie posiada numer indywidualny, który znajduje się na spodzie urządzenia Thermomix®.
 5. Urządzenie jest naprawiane przez autoryzowany serwis Vorwerk Polska we wskazanym przez Vorwerk Polska punkcie serwisowym, w uzgodnionym terminie.
 6. Vorwerk Polska usunie wadę w terminie 21 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego. Termin usunięcia wad może być wydłużony
  o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych lub gdy urządzenie wymaga dokonania ekspertyzy technicznej.
 7. W przypadku dokonania istotnej naprawy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili zwrócenia towaru naprawionego. W innych wypadkach termin gwarancji
  ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. Za istotne uznawane będą
  wyłącznie naprawy dotyczące usunięcia wady, która czyni całe urządzenie całkowicie nieużytecznym. Za niebędące istotnymi uznawane będą naprawy dotyczące wady, której wystąpienie po upływie okresu gwarancji nie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów przez kupującego.
 8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub we wskazówkach bezpieczeństwa urządzenia Thermomix® lub Thermomix Friend®, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik.
 9. Gwarancją nie są objęte:
  a. mechaniczne uszkodzenia urządzenia spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady;
  b. uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi i niezależnymi od producenta;
  c. uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:
  • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi lub wskazówkami bezpieczeństwa użytkowania, przechowywania lub konserwacji,
  • samowolnych (dokonanych przez inny podmiot niż wskazane w pkt 5. serwisy, w tym przez użytkownika) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
  d. nieoryginalne części, lub uszkodzenia i wady urządzenia spowodowane zastosowaniem takich części;
  e. części eksploatacyjne związane bezpośrednio z urządzeniem:
  • miarka
  • kopystka (nie dotyczy Thermomix Friend®)
  • motylek
  • pokrywa z uszczelką
  • koszyczek z pokrywą
  • osłona przed rozpryskiwaniem (nie dotyczy Thermomix Friend®)
 10. Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i używane wyłącznie na terytorium Polski
 11. Realizacja uprawnień z gwarancji może nastąpić wyłącznie na terytorium Polski.

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD ZAKUPEM URZĄDZENIA THERMOMIX ?

Umów się ze mną na prezentację.

Dojeżdżam do klientów w Małopolsce i na Śląsku

Przedstawiciel Handlowy Thermomix Iwona Mendel-Pierzchała

Zadzwoń: 502-358-059


Więcej informacji o urządzeniu Thermomix -> kliknij tutaj
Aktualne promocje -> kliknij tutaj

Galeria -> kliknij tutaj